POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. Przetwarzania Danych przez Stowarzyszenie Studentów BEST

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Stowarzyszenie Studentów BEST informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Studentów BEST z siedzibą przy Pl. Politechniki 1 p. 142, 00-661 Warszawa.
  2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych osobowych wskazanych w umowie.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przygotowania umowy, wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy oraz jej rozliczenia – podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  6. Przetwarzane są dane osobowe podane przez Państwa lub podmioty Państwa reprezentujące.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże są one konieczne do poprawnej realizacji umowy.
  8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia negocjacji, a w przypadku zawarcia umowy przez okres jej obowiązywania.
  9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.